បោះពុម្ពផ្សាយ


FOB PRICE
(Update: Week 39th : 24 - 30/Sept/2018)
Variety Jasmine
Rice
Fragrant
Rice
Long
Grain
White
Rice
Mid
Grain
White
Rice
5% $1,045 $805 $485 ...
10% $1,035 $790 $475 ...
15% ... ... ... ...
A.1
Super
... ... ... ...
A.1
Extra
Super
N/A N/A N/A N/A
All price in US$/MT
CRF or Phnom Penh Port.

 

តម្ល៉ៃស្រូវ (សើម)- PADDY PRICE
(Update: 04-March-2019) 
  
Export Statistic
by Metric Tons
Monthly 2016 2017 2018 2019
1. january 44.033 48.820 62.623 59.625
2. February 51.912 60.731 47.809 52.861
3. March 66.275 57.127 50.683 58.335
4. April 39.550 45.716 36.239 42.942
5. May 32.558 45.243 42.865 36.409
6. June 33.862 30.925 31.318 31.366
7. July 24.000 27.000 25.543 ---
8. August 27.799 56.274 44.558 ---
9. September 41.429 49.776 47.626 ---
10. October 60.016 70.149 45.543 ---
11. November 58.168 70.122 62.433 ---
12. December 62.455 73.442 128.985 ---
Yearly Export 542.057 635.325 626.225 281.538
MOT- Sources: Secretariat One Window Service
(SOWS-REF) for rice export.