សមាជិក និងដៃគូ

FOB PRICE
(Update: Week 39th : 24 - 30/Sept/2018)
Variety Jasmine
Rice
Fragrant
Rice
Long
Grain
White
Rice
Mid
Grain
White
Rice
5% $1,045 $805 $485 ...
10% $1,035 $790 $475 ...
15% ... ... ... ...
A.1
Super
... ... ... ...
A.1
Extra
Super
N/A N/A N/A N/A
All price in US$/MT
CRF or Phnom Penh Port.

 


PADDY PRICE
(Update: 04-April-2017)
Variety Price (Riel /Kg)
Mill Gate Field
1. Sen Kra Ob
Banteay Meanchey N/A  970 ( Dry )
Battang Bong N/A  980 ( Dry )
Pursat 920  925(Dry )
Siem Reap  920  875
Kampong Thom  955  880
2. IR
Banteay Meanchey  730  N/A
Battambang  N/A  770 Dry )
Pursat  730  N/A
Siem Reap  730  705
Prey Veng  750  715
Kampong Thom  740  710
Takéo  N/A  715

 

  
Export Statistic
by Metric Tons
Monthly 2015 2016 2017 2018
1. january 35.921 44.033 48.820 62.623
2. February 37.676 51.912 60.731 47.809
3. March 75.867 66.275 57.127 50.683
4. April 51.719 39.550 45.716 36.239
5. May 41.842 32.558 45.243 42.865
6. June 40.800 33.862 30.925 31.318
7. July 28.492 24.000 27.000 25.543
8. August 29.819 27.799 56.274 44.558
9. September 26.969 41.429 49.776 47.626
10. October 39.064 60.016 70.149 45.543
11. November 48.748 58.168 70.122 62.433
12. December 81.479 62.455 73.442 128.985
Yearly Export 538.396 542.057 635.325 626.225
MOT- Sources: Secretariat One Window Service
(SOWS-REF) for rice export.