ដំណឹង
 
 យោងលើលិខិតជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ លេខ៣៩១៥ សហវ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ជម្រាបជូន លោកឧកញ៉ាប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា ស្តីអំពី ការអនុញ្ញាតឲ្យនាំចេញអង្ករ ស ឡើងវិញ សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា (ស.អ.ក) មានកិត្តិយសសូមជម្រាប និងជូនដំណឹងដល់សមាជិក សមាជិកា ទាំងអស់ ជាពិសេសរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ និងក្រុមហ៊ុននាំចេញ
 
 កម្ពុជាសំរេចការនាំចេញអង្កររបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល៤ខែដំបូងនៃឆ្នាំ​២០២០ បានជាង​៣០ម៉ឺនតោន ដែលបរិមាណនេះស្មើនឹងជាង​៤៨%​នៃការនាំចេញសរុប របស់​ឆ្នាំ២០១៩។ ការនាំចេញ៤ខែដំបូងមានចំនួន ៣០០,២៥២​ តោន គឺមានកំណើនចំនួន ៤១%​ បើប្រៀបជាមួយ ៤ខែ ដើមឆ្នាំ ២០១៩ ដែលនាំចេញ បានប្រមាណត្រឹម ចំនួន​ ២១៣,៧៦៣ តោន តែប៉ុណ្ណោះ។ នេះជាកំនើនមួយដែលគួរឲ្យកត់សំគាល់បំផុតរបស់កម្ពុជា ដែលបានសំរេចការនាំចេញមានតួលេខខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល៤ខែដើមឆ្នាំ នៃការនាំចេញរបស់កម្ពុជាក្នុងរយៈ១០ឆ្នាំចុងក្រោយ។
 
 
 
 
 
 
 ការនាំចេញអង្កររបស់ប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ នេះមានបរិមាណចំនួន ៩៤ ៤៤៩ តោន គឺមានកំណើន ជិត ១០% ធៀបទៅនឹងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០។ ហើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងខែមីនា ដូចគ្នា ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ វិញ ឃើញថាមានកំណើននាំចេញរហូតដល់ ៦២% ស្របពេលដែលខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ បាននាំចេញត្រឹមតែ ៥៨ ៣៣៥ តោនតែប៉ុណ្ណោះ។  (របាយការណ៍សង្ខេប) 
 
 ការនាំចេញអង្កររបស់ប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ នេះមានបរិមាណចំនួន ៩៤ ៤៤៩ តោន គឺមានកំណើនជិត ១០% ធៀបទៅនឹងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០។ ហើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងខែមីនា ដូចគ្នា ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ វិញ ឃើញថា មានកំណើននាំចេញរហូតដល់ ៦២% (របាយការណ៍សង្ខេប)
 

តម្លៃអង្ករនាំចេញ (FOB PRICE)
(Update: as of 31 March 2021)


 

តម្លៃស្រូវ (សើមនិងស្ងួត)- PADDY PRICE
(Update: 29 March 2021)
   
  
Export Statistic
by Metric Tons
Monthly 2018 2019 2020 2021
1. january 62.623 59.625 50.450 34.273
2. February 47.809 52.861 86.049 41.949
3. March 50.683 58.335 94.449 77.466
4. April 36.239 42.942 69.304 ---
5. May 42.865 36.409 55.845 ---
6. June 31.318 31.366 41.563 ---
7. July 25.543 26.475 28.413 ---
8. August 44.558 34.032 22.130 ---
9. September 47.626 56.541 40.572 ---
10. October 45.543 59.354 47.530 ---
11. November 62.433 56.209 64.740 ---
12. December 128.985 105.957 89.784 ---
Yearly Export 626.225 620.106 690.829 153.688
MOT- Sources: Secretariat One Window Service
(SOWS-REF) for rice export.