ដំណឹង
រយៈពេល២ខែដំបូង នៃដើមឆ្នាំ២០២១នេះ កម្ពុជា បានសម្រេចនូវការនាំចេញអង្កររបស់ខ្លួន ក្នុងរង្វង់ទឹកប្រាក់ ៦៤.៥៣ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក និងក្នុងបរិមាណ ៧៦ ២២២ តោន ដែលការនាំចេញក្នុងរយៈពេល២ខែនេះ នៅតែប្រឈមនឹងការថយចុះ ពោលគឺថយចុះ ៤៤.១៦% បើប្រៀបធៀបនឹងរយះពេលដូចគ្នា នៃឆ្នាំ២០២០ ។ ការថយចុះនេះគឺបណ្តាលមកពីមូលហេតុចំបងដោយសារកង្វះកុងតែន័រ និងតម្លៃដឹកជញ្ជូន តាមផ្លូវសមុទ្រនៅបន្តខ្ពស់ ​រហូតដល់ជិត​៥០០% នៃតម្លៃដឹកជញ្ជូនឆ្នាំ ២០១៩។​
 
 
 
 
ការនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជា ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ទៅកាន់ទិសដៅចំនួន ២៨ប្រទេស សម្រេចបានជារួម ៣៤២៧៣តោន គិតជាទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន ៣០.៧៦លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិច ដែលមានការថយចុះជារួម ៣២.០៧% ដែលជាពិសេសគឺទីផ្សាររបស់ប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអ៊ឺរ៉ុប បានធ្លាក់ចុះជិត៦០% ខណៈដែលទីផ្សារប្រទេសចិន នៅតែបន្តមានភាពវិជ្ជមាន ពោលគឺកើតឡើងជិត៨% បើប្រៀបធៀបនឹងខែមករា ឆ្នាំមុន។
 
 
 
 
 
 
Prev12345...1112Next

តម្លៃអង្ករនាំចេញ (FOB PRICE)
(Update: as of 02 March 2021)


 

តម្លៃស្រូវ (សើមនិងស្ងួត)- PADDY PRICE
(Update: 01 March 2021)
 
  
Export Statistic
by Metric Tons
Monthly 2018 2019 2020 2021
1. january 62.623 59.625 50.450 34.273
2. February 47.809 52.861 86.049 41.949
3. March 50.683 58.335 94.449 ---
4. April 36.239 42.942 69.304 ---
5. May 42.865 36.409 55.845 ---
6. June 31.318 31.366 41.563 ---
7. July 25.543 26.475 28.413 ---
8. August 44.558 34.032 22.130 ---
9. September 47.626 56.541 40.572 ---
10. October 45.543 59.354 47.530 ---
11. November 62.433 56.209 64.740 ---
12. December 128.985 105.957 89.784 ---
Yearly Export 626.225 620.106 690.829 76.222
MOT- Sources: Secretariat One Window Service
(SOWS-REF) for rice export.