លទ្ធផល​ប្រហែល 45

FOB PRICE
(Update: Week 39th : 24 - 30/Sept/2018)
Variety Jasmine
Rice
Fragrant
Rice
Long
Grain
White
Rice
Mid
Grain
White
Rice
5% $1,045 $805 $485 ...
10% $1,035 $790 $475 ...
15% ... ... ... ...
A.1
Super
... ... ... ...
A.1
Extra
Super
N/A N/A N/A N/A
All price in US$/MT
CRF or Phnom Penh Port.

 

តម្ល៉ៃស្រូវ (សើម)- PADDY PRICE
(Update: 04-March-2019) 
  
Export Statistic
by Metric Tons
Monthly 2016 2017 2018 2019
1. january 44.033 48.820 62.623 59.625
2. February 51.912 60.731 47.809 52.861
3. March 66.275 57.127 50.683 ---
4. April 39.550 45.716 36.239 ---
5. May 32.558 45.243 42.865 ---
6. June 33.862 30.925 31.318 ---
7. July 24.000 27.000 25.543 ---
8. August 27.799 56.274 44.558 ---
9. September 41.429 49.776 47.626 ---
10. October 60.016 70.149 45.543 ---
11. November 58.168 70.122 62.433 ---
12. December 62.455 73.442 128.985 ---
Yearly Export 542.057 635.325 626.225 112.486
MOT- Sources: Secretariat One Window Service
(SOWS-REF) for rice export.