តម្លៃអង្ករនាំចេញ (FOB PRICE)
(Update: as of 18 March 2020)


 

តម្លៃស្រូវ (សើម)- PADDY PRICE
(Update: 23 March 2020) 
  
Export Statistic
by Metric Tons
Monthly 2017 2018 2019 2020
1. january 48.820 62.623 59.625 50.540
2. February 60.731 47.809 52.861 86.049
3. March 57.127 50.683 58.335 ---
4. April 45.716 36.239 42.942 ---
5. May 45.243 42.865 36.409 ---
6. June 30.925 31.318 31.366 ---
7. July 27.000 25.543 26.475 ---
8. August 56.274 44.558 34.032 ---
9. September 49.776 47.626 56.541 ---
10. October 70.149 45.543 59.354 ---
11. November 70.122 62.433 56.209 ---
12. December 73.442 128.985 105.957 ---
Yearly Export 635.325 626.225 620.106 136.589
MOT- Sources: Secretariat One Window Service
(SOWS-REF) for rice export.