តម្លៃអង្ករនាំចេញ (FOB PRICE)
(Update: as of 02 March 2021)


 

តម្លៃស្រូវ (សើមនិងស្ងួត)- PADDY PRICE
(Update: 01 March 2021)
 
  
Export Statistic
by Metric Tons
Monthly 2018 2019 2020 2021
1. january 62.623 59.625 50.450 34.273
2. February 47.809 52.861 86.049 41.949
3. March 50.683 58.335 94.449 ---
4. April 36.239 42.942 69.304 ---
5. May 42.865 36.409 55.845 ---
6. June 31.318 31.366 41.563 ---
7. July 25.543 26.475 28.413 ---
8. August 44.558 34.032 22.130 ---
9. September 47.626 56.541 40.572 ---
10. October 45.543 59.354 47.530 ---
11. November 62.433 56.209 64.740 ---
12. December 128.985 105.957 89.784 ---
Yearly Export 626.225 620.106 690.829 76.222
MOT- Sources: Secretariat One Window Service
(SOWS-REF) for rice export.